You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Medical Research

Oxford Sổ tay Bằng chứng lâm sàng chủ chốt 2e

Oxford Sổ tay Bằng chứng lâm sàng chủ chốt 2e

This second edition of the Oxford Handbook of Key Clinical Evidence provides an alternative to the growing volumes of trial data for students, trainees and researchers looking for the key evidence affecting medical practice. Written by a team of leading figures across the major specialities, the Oxford Handbook of K [...]
Hiểu về nghiên cứu Y khoa lâm sàng 1e

Hiểu về nghiên cứu Y khoa lâm sàng 1e

Understanding Clinical Research addresses both the operational challenges of clinical trials and the needs of clinicians to comprehend the nuances of research methods to accurately analyze study results. This timely resource covers all aspects of clinical trials–from study design and statistics to regulatory oversight–and [...]
Sử dụng các phương pháp thống kê trong nghiên cứu Y khoa

Sử dụng các phương pháp thống kê trong nghiên cứu Y khoa

A hands-on guide to using statistics in health research, from planning, through analysis, and on to reporting A Practical Approach to Using Statistics in Health Research offers an easy to use, step-by-step guide for using statistics in health research. The authors use their experience of statistics and health research t [...]
Sổ tay luyện dịch tài liệu Y khoa

Sổ tay luyện dịch tài liệu Y khoa

Sổ tay luyện dịch tài liệu Y khoa được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về các thuật ngữ, cụm từ, mẫu câu và đoạn văn có liên quan đến chủ điểm y học, qua đó giúp người dịch tiếng Anh có tư liệu phục vụ cho công tác học tập và dịch thuật của mình. Phần 1: Từ và mẫu câu về bệnh tật nói chung Phần này gồm 13 mục [...]
Xây dựng Mô hình trong Nghiên cứu Y khoa

Xây dựng Mô hình trong Nghiên cứu Y khoa

\ Sự chặt chẽ cẩn thận đối với việc thiết kế các giai đoạn III của thử nghiệm ngẫu nhiên không phải lúc nào cũng áp dụng được cho nghiên cứu y học trong các lĩnh vực khác như các thử nghiệm được thực hiện ở giai đoạn đầu của phát triển thuốc. Với sự nhấn mạnh nay đã được đặt trên y học dựa trên bằng chứng, sự cẩn trọng n [...]
Hiểu về Các Báo cáo Khoa học, Lâm sàng

Hiểu về Các Báo cáo Khoa học, Lâm sàng

Trong bản thứ hai, cuốn sách này sẽ giúp làm sáng tỏ quá trình thực hành dựa trên bằng chứng, trong đó yêu cầu các bác sĩ lâm sàng đánh giá và tổng hợp thông tin từ các tạp chí mà họ đọc. Hiểu Giấy tờ lâm sàng, ấn bản thứ 2 sử dụng các giấy tờ thực tế để minh họa làm thế nào để hiểu và đánh giá nghiên cứu được công bố, nh [...]
6 / 6 Bài
error: