McEwen Cơ sở Lý thuyết Điều dưỡng 3e

Theoretical Basis for Nursing, Third Edition

Được thiết kế cho các khóa học cốt lõi được giảng dạy trong tất cả các chương trình điều dưỡng đại học, văn bản này là giáo trình hàng đầu về lý thuyết điều dưỡng hiện đại, súc tích sẵn có trên thị trường.

Nó trình bày quan điểm lịch sử về sự phát triển của lý thuyết điều dưỡng, đánh giá các khái niệm và lý thuyết phát triển và đánh giá lý thuyết, lý thuyết cấp độ trung bình, và lý thuyết được chia sẻ từ các ngành khác trong xã hội học, khoa học hành vi, và y sinh học, tập trung vào các ứng dụng của lý thuyết.

Tính năng học tập được tìm thấy trong văn bản bao gồm các nghiên cứu trường hợp và tóm tắt cuối chương giúp củng cố khái niệm cơ bản. 

TÓM TẮT
Theoretical Basis for Nursing, Third Edition
Melanie McEwen, Evelyn M. Wills
Price: $50.26
Paperback: 528 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 
Third, North American Edition edition (January 20, 2015)
Language: English
ISBN-10: 1605473235
ISBN-13: 978-1605473239
Product Dimensions: 7 x 0.9 x 10 inches
Shipping Weight: 2 pounds

TẢI SÁCH
PDF – 11 MB – 528 TRANG
Tải xuống chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: