You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Marks Hóa sinh Y học cơ bản, Phương pháp tiếp cận Lâm sàng 4e

Tham khảo bán chạy hàng đầu này cung cấp một phương pháp tiếp cận thực tế, dễ hiểu và toàn diện dành cho sinh viên. Các tác giả giới thiệu các sự kiện và con đường để nhấn mạnh bằng cách nào cơ sở hóa sinh liên quan đến các chức năng sinh lý học của toàn bộ cơ thể. Các trường hợp nghiên cứu chi tiết cho sinh viên thấy được mối liên quan giữa hóa sinh và các vấn đề lâm sàng.

Ấn bản thứ 4 đã được sửa đổi toàn diện với sự cập nhật đầy đủ các hình minh họa trong khi vẫn duy trì sự nhất quán trong phương pháp tiếp cận đã làm cho cuốn sách này trở nên phổ biến.

Một CD-ROM mới ở mặt sau cuốn sách cung cấp các câu hỏi tự lượng giá của từng chương, giới thiệu cấu trúc enzym 3 chiều, các slides Powerpoint và các câu chuyện thực tế của bệnh nhân.

Ấn bản mới cũng đi kèm truy cập trực tuyến toàn văn của cuốn sách, cùng với ngân hàng hình ảnh cho phép tải xuống và thư viện bao gồm nhiều video flash minh họa các cơ chế phản ứng và chuyển hóa trong cơ thể, cùng với ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm giúp ích cho việc ôn tập và tự lượng giá của sinh viên.

TÓM TẮT

Marks’ Basic Medical Biochemistry 4th edition
Alisa Peet MD, Michael A. Lieberman PhD, Allan Marks MD
Buy New $69.60
Series: Lieberman, Marks’s Basic Medical Biochemistry
Paperback: 1024 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 
Fourth, North American Edition edition (March 29, 2012)
Language: English
ISBN-10: 160831572X
ISBN-13: 978-1608315727
Product Dimensions: 10.8 x 8.3 x 1.4 inches
Shipping Weight: 4.7 pounds

TẢI SÁCH
DJVU – 11 MB – 900 TRANG
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/X00JX9YMIA/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: