LANGE Sinh lý bệnh Phổi lâm sàng 3e

Một cách tiếp cận dựa trên hệ thống / bệnh độc đáo để nghiên cứu sinh lý bệnh hô hấp trong mối liên quan của nó đến y học lâm sàng

Không có cuốn sách nào khác có sẵn đánh giá các rối loạn về cấu trúc phổi và chức năng trong quan điểm lâm sàng rõ ràng như Sinh lý bệnh học phổi. Cuốn sách này thu hẹp khoảng cách giữa khoa học cơ bản và y học lâm sàng, hướng dẫn bạn từ việc xác định triệu chứng đến cơ chế gây bệnh cơ bản và nguyên tắc quản lý.


+ 28 nghiên cứu trường hợp giúp bạn hiểu được mối tương quan giữa khoa học và y học lâm sàng

+ Các thuật toán hỗ trợ chẩn đoán phân biệt và quản lý
+ Khái niệm quan trọng giúp bạn nhanh chóng xem xét các điểm nổi bật của chương
+ Các Bảng biểu mới và biểu đồ cô đọng thông tin quan trọng
+ Mục tiêu học tập và câu hỏi nghiên cứu tăng cường sự hiểu biết của bạn ngay cả với các chủ đề khó nhất
+ Bao gồm gần 100 hình ảnh và hình vẽ.
+ Truy cập www.LangeTextbooks.com để tìm các tài nguyên có giá trị và hỗ trợ nghiên cứu !

TÓM TẮT

Pulmonary Pathophysiology: A Clinical Approach, Third Edition
Juzar Ali, Warren Summer, Michael Levitzky
Price: $39.08
Paperback: 304 pages
Publisher: McGraw-Hill Medical; 
3 edition (October 20, 2009)
Language: English
ISBN-10: 0071611541
ISBN-13: 978-0071611541

TẢI SÁCH
PDF – 6 MB – 304 TRANG
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: