You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Kiểm soát Dịch tễ và Nhiễm trùng Bệnh viện 3e

Với sự cập nhật và sửa đổi toàn diện, ấn bản thứ 3 của Dịch tễ học bệnh viện và kiểm soát nhiễm trùng là cuốn giáo trình toàn diện nhất thế giới trong lĩnh vực này. 
Trong 115 chương được biên soạn bởi hơn 150 chuyên gia hàng đầu thế giới, cuốn sách bao trùm tất cả mọi loại nhiễm trùng bệnh viện mắc phải và nhấn mạnh từng vấn đề có liên quan đến sự giám sát, phòng ngừa, và kiểm soát những loại nhiễm trùng này ở bệnh nhân và ở các nhân viên y tế.
Ấn bản này giới thiệu 2 phần hoàn toàn mới : Một phần bao gồm 6 chương về khủng bố sinh học và một phần gồm 5 chương về cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe.
Các chương mới khác bao quát việc sử dụng máy tính cá nhân cho dịch tễ học chăm sóc sức khỏe; các loại nhiễm trùng có liên quan với sự cấy ghép cơ quan từ động vật sang người; nhiễm trùng huyết bệnh viện và nhiễm nấm sợi.

TÓM TẮT
Hospital Epidemiology and Infection Control 
C. Glen Mayhall
Hardcover: 2060 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 
Third edition (April 12, 2004)
Language: English
ISBN-10: 0781742587
ISBN-13: 978-0781742580

TẢI SÁCH
CHM – 2060 TRANG – 45 MB
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/W9QECXOUQM/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: