You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Medical Rehabilitation

Sổ tay Phục hồi Chức năng Thần kinh 2e

Sổ tay Phục hồi Chức năng Thần kinh 2e

Thay đổi trong trọng tâm của thực hành thần kinh trên toàn thế giới đã dẫn đến sự cần thiết cho các giáo trình tham khảo tiêu chuẩn mới cho các chuyên gia lâm sàng, phản ánh tình trạng hiện tại của khu vực  đang phát triển và mở rộng nhanh chóng này.  Ấn bản thứ hai của cuốn Sổ tay phục hồi chức năng thần kinh là một nguồ [...]
Giáo trình Sửa chữa Và Phục hồi Chức năng Thần kinh Toàn tập

Giáo trình Sửa chữa Và Phục hồi Chức năng Thần kinh Toàn tập

Trong hai tập đứng độc lập, Giáo trình sửa chữa và phục hồi chức năng thần kinh cung cấp phạm vi bao trùm toàn diện về khoa học và thực hành phục hồi chức năng thần kinh. Tập I, Sửa chữa và Tạo hình Thần kinh, bao gồm các khoa học cơ bản liên quan đến sự phục hồi sau chấn thương chức năng hệ thần kinh, ôn tập giải phẫu [...]
2 / 2 Bài
error: