You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Giáo dục Sức khỏe, Chiến lược Chăm sóc Sức khỏe Trường học và Cộng đồng 3e

Health Education: Creating Strategies for School & Community Health, Third Edition

Các kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch và cung cấp các chương trình giáo dục sức khỏe hiệu quả đều có những điều cơ bản giống nhau, dù là trong lớp học, nơi làm việc, bệnh viện hay cộng đồng.

Cuốn sách “Giáo dục sức khỏe, xác lập chiến lược cho sức khỏe trường học và cộng đồng, ấn bản thứ 3” cung cấp các công cụ để tạo ra quyết định chương trình thích hợp dựa trên các nhu cầu của khách hàng và các hoàn cảnh giáo dục.
Nó khích lệ sự phát triển các hệ thống thực tế, hiệu quả và các phương pháp thuyết trình thích hợp và minh họa các trạng thái đang tiến triển của giáo dục sức khỏe. 
Triết lý được trình bày trong văn bản này dựa trên tiền đề cho rằng cốt lõi của giáo dục sức khỏe là quá trình giáo dục sức khỏe. Đây là một nguồn tài nguyên cần phải có cho các khóa học phương pháp giáo dục sức khỏe .

TÓM TẮT
Health Education: Creating Strategies  for School & Community Health, Third Edition
Glen G. Gilbert, Robin G. Sawyer, Elisa Beth McNeill
Price: $70.76
Paperback: 456 pages
Publisher: Jones & Bartlett Publishers; 
3 edition (November 13, 2009)
Language: English
ISBN-10: 0763759295
ISBN-13: 978-0763759292
Product Dimensions: 7 x 0.9 x 8.9 inches
Shipping Weight: 1.6 pounds

TẢI SÁCH
PDF – 6 MB – 456 TRANG
Tải xuống chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/B4K8FD3KRZ/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: