You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Clinical Trials

Sổ tay Nghiên cứu lâm sàng 2/e

Sổ tay Nghiên cứu lâm sàng 2/e

Các thử nghiệm lâm sàng, ấn bản thứ hai, cung cấp cho những người tham gia vào thiết kế thử nghiệm lâm sàng một hướng dẫn có giá trị và thiết thực. Cuốn sách này có cách tiếp cận tổng hợp để kết hợp khoa học y sinh học, dữ liệu phòng thí nghiệm nghiên cứu của con người, đặc điểm kỹ thuật đầu cuối, các khía cạnh pháp lý và [...]
1 / 1 Bài
error: