You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Medical Statistics

Mục Lục Căn bản • Tần suất, phân phối tần suất và tổ chức Ðồ • Trun [...]
Nghiên cứu y sinh học luôn được ưu tiên phát triển ở tất cả các quốc g [...]
IRT (lý thuyết đáp ứng mục) Lập trình ma trận với Mata. Khả năng lập [...]
Mục đích của cuốn sách này là trình bày vấn đề và các phương pháp thố [...]
Kiến thức cơ bản về thống kê sinh học cung cấp cho người đọc các kiến [...]
6 / 6 Bài
error: