You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Căn Bản Thống Kê Y Học – Betty Kirwood

Mục Lục
Căn bản
• Tần suất, phân phối tần suất và tổ chức Ðồ
• Trung bình, Ðộ lệch chuẩn và sai số chuẩn
• Phân phối bình thường
• Khoảng tin cậy của trung bình
• Kiểm Ðịnh ý nghĩa của một trung bình
• So sánh hai trung bình
• So sánh nhiều trung bình – phân tích phương sai
• Tương quan và hồi quy tuyến tính
• Hồi quy bội
• Xác suất
• Tỉ lệ
• Kiểm Ðịnh chi bình phương cho bảng dự trù
• Bổ sung một số phương pháp cho bảng dự trù
• Đo lường bệnh tật và tử vong
• Phân tích sống còn
• Phân phối poisson
• Tính phù hợp của phân phối tần suất
• Phép biến Ðổi
• Phương pháp phi tham số
• Lập kế hoạch và tiến hành nghiên cứu
• Nguồn gốc sai số
• Phương pháp lấy mẫu
• Nghiên cứu Ðoàn hệ và bệnh chứng
• Thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu can thiệp
• Tính cỡ mẫu cần thiết
• Sử dụng máy tính

Chi tiết sách___
Căn Bản Thống Kê Y Học – Betty Kirwood
TRƯỜNG ÐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH
KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG
Bộ môn Thống kê Y Học và Tin Học
Dịch: Đỗ Văn Dũng

Tải sách: Định dạng PDF, 180 trang, Dung lượng 2 MB – GOOGLE DRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

NHẬN XÉT

error: