You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Các Nguyên lý của Tâm lý học Thần kinh 2e

Principles of Neuropsychology

Tập trung vào các ứng dụng và ví dụ lâm sàng, ấn bản thứ 2 của Các nguyên lý của Tâm lý học Thần kinh là một phương pháp tiếp cận linh hoạt và thú vị đến chủ đề này, phù hợp cho cả sinh viên và giảng viên. Giáo trình này sẽ bao quát về chức năng của bộ não trong một cách thức rõ ràng và thú vị bằng cách cung cấp các nghiên cứu mới nhất có sẵn trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.
Áp dụng các luận án cơ bản với tất cả các tương tác trong cuộc sống hàng ngày, dù thích nghi tốt hay không, có thể được giải thích theo tâm lý học thần kinh, các tác giả nhấn mạnh 5 ý tưởng cụ thể: Tâm lý học thần kinh ở con người, cả thực nghiệm và lâm sàng, lý thuyết và nghiên cứu, bao quát mối quan hệ giữa khoa học thần kinh và chức năng hành vi, ví dụ thực tế và sự hỗ trợ mô phạm. Tích hợp các chủ đề này với các nghiên cứu mới nhất để cung cấp cho tất cả các bạn độc giả, bất kể họ đã tiếp xúc với các văn bản thuộc lĩnh vực này trước đó hay chưa, với những kiến thức cập nhật nhất có sẵn.

TÓM TẮT
Principles of Neuropsychology 2nd
Eric A. Zillmer, Mary V. Spiers, William Culbertson
Price: $143.99
Hardcover: 608 pages
Publisher: Wadsworth Publishing; 2 edition (April 23, 2007)
Language: English
ISBN-10: 049500376X
ISBN-13: 978-0495003762
Product Dimensions: 8.4 x 1.1 x 10.2 inches
Shipping Weight: 2.8 pounds

TẢI SÁCH
PDF – 16 MB – 608 TRANG
Tải xuống chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/LYYM58XHH5/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: