Các Khái niệm về Sinh Lý học Tim mạch 2e

Cardiovascular Physiology Concepts

Trong ấn bản thứ 2, cuốn sách dễ hiểu này đã thiết lập một nền tảng cần thiết cho việc hiểu được các khái niệm cơ bản của chức năng tim mạch bình thường. 

Các bạn sinh viên Y khoa và các chuyên nghành có liên quan đã chào mừng cuốn sách này bởi sự bao quát súc tích và ngắn gọn như một đối tác thực tế hay sự thay thế bổ sung cho các cuốn sách giáo trình sinh lý học toàn thư hay một phương pháp tiếp cận định hướng theo cơ chế phức tạp hơn. 
Trọng tâm của cuốn sách đề cập đến các nguyên lý tim mạch thích hợp phản ánh những nghiên cứu được chấp nhận rộng rãi gần đây trong lĩnh vực này.

Các tác giả đã thành công trong việc cung cấp một cuốn sách ngắn gọn cho phép sinh viên học được những gì cơ bản của sinh lý học tim mạch để xây dựng một nền tảng cho việc hiểu được sinh lý bệnh học tim mạch, dược lý học, và các chiến lược trị liệu mà họ có thể sử dụng trong các năm đi học lâm sàng.

TÓM TẮT
Cardiovascular Physiology Concepts 2nd edition
Richard E Klabunde
Price: $39.31
Paperback: 256 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 
Second edition (September 6, 2015)
Language: English
ISBN-10: 1451113846
ISBN-13: 978-1451113846
Product Dimensions: 10 x 0.4 x 7 inches
Shipping Weight: 1.1 pounds

TẢI SÁCH
PDF – 6 MB – 256 TRANG
Tải xuống chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: