You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Immunology

Theo kịp những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực phức tạp này với Phiên bản miễn dịch học lâm sàng lần thứ 5: Nguyên tắc và thực hành. Phiên bản sửa đổi đáng kể này của Tiến sĩ. Robert R. Rich, Thomas A. Fleisher, William T. Shearer, Harry W. Schroeder, Jr., Anthony J. Frew và Cornelia M. Weyand, cung cấp hướng dẫn có thẩm q [...]
Tham khảo ôn tập ngắn gọn nhất, phù hợp về mặt lâm sàng và hiện tại về vi sinh y học và miễn dịch họcCần thiết cho kỳ thi USMLE và khóa học vi sinh y tế!Ôn tập Vi sinh y học và Miễn dịch học là một tham khảo ngắn gọn, năng suất cao về các khía cạnh quan trọng về mặt y tế của vi sinh học và miễn dịch học. Nó bao gồm [...]
Trong phiên bản cập nhật này của Miễn dịch học cơ bản, các tác giả tiếp tục đưa ra một giới thiệu rõ ràng, hiện đại về miễn dịch học, làm cho cuốn sách này trở thành sự lựa chọn rõ ràng cho các sinh viên bận rộn ngày nay. Là những giám đốc khóa học và giảng viên giàu kinh nghiệm giúp họ chắt lọc thông tin cốt lõi cần có để [...]
Roitt's Essential Immunology - the textbook of choice for students and instructors of immunology worldwide. Roitt’s Essential Immunology clearly explains the key principles needed by medical and health sciences students, from the basis of immunity to clinical applications. A brand new introduction sets the sce [...]
4 / 4 Bài
error: